INTEGRITETSPOLICY

Introduktion

Välkommen till vår sekretesspolicy för användning av webbplatsen. Vi respekterar din integritet och åtar oss att skydda dina personuppgifter och deras behandling i enlighet med gällande lagar, inklusive särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679) av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmänna dataskyddsregler) - "GDPR". Denna sekretesspolicy informerar dig om hur vi bryr oss om dina personuppgifter när du besöker vår webbplats och om dina rättigheter till integritet och hur lagen skyddar dig.

Vem är vi

Dina personuppgifter kontrolleras av PragmaticPlay Limited, ett företag registrerat på Malta med registrerad adress: Falcon House, Block E, High Street, Sliema, Malta ("Företaget", "Vi", "Vårt"). Syftet med denna sekretesspolicy är att informera dig om hur Företaget samlar in, behandlar, använder, lagrar och skyddar dina personuppgifter samt dina rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Genom att besöka vår webbplats och delta i kampanjer bekräftar du att du har läst och fullständigt accepterar villkoren som beskrivs i denna sekretesspolicy. Företaget erkänner att vi, när vi samlar in dina personuppgifter, följer Maltas lagar och kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Om du har några ytterligare frågor eller förfrågningar om hur vi använder dina personuppgifter, vänligen kontakta oss.

Definitioner

Termer som skrivs med stor bokstav i denna policy har betydelser som anges enligt GDPR eller användarvillkoren för denna webbplats och ska tolkas därefter. Dessutom gäller följande definitioner: Användare - får tillgång till webbplatsen och tittar på den ("Du", "Din"); Tjänster - tjänsterna som tillhandahålls av Företaget via webbplatsen. Denna sekretesspolicy fastställer villkor som Företaget följer för att skydda integriteten för sina användare. Den beskriver villkoren enligt vilka vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för att säkerställa deras säkerhet och konfidentialitet. Företaget förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna sekretesspolicy när det anses lämpligt, och eventuella ändringar träder i kraft från och med deras publicering på webbplatsen. Du kommer att informeras om eventuella väsentliga ändringar i denna sekretesspolicy.

Principer för databehandling

Vi respekterar fullt ut dina grundläggande rättigheter och anser att skyddet av dina personuppgifter är en prioriterad uppgift. Därför följer vi följande grundläggande principer när vi behandlar dina Personuppgifter:

Vi tillhandahåller dina personuppgifter endast för laglig och rättvis behandling, och vi säkerställer full transparens om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter endast för specifika, tydliga och lagliga ändamål som anges i denna Integritetspolicy, och vi kommer inte att behandla dem på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

Vi behandlar dina personuppgifter endast i den utsträckning som är nödvändig och relevant för de ändamål för vilka de samlas in.

Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa noggrannhet och, vid behov, uppdatering av dina personuppgifter med hänsyn till behandlingsändamålen, och vi vidtar alla rimliga åtgärder för att omedelbart radera eller rätta dem vid felaktighet.

Vi behandlar dina personuppgifter på ett sådant sätt att deras säkerhet garanteras genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.

I allmänhet följer vi alla tillämpliga lagstadgade skyldigheter som ansvarig för dina personuppgifter.

Typer av insamlade personuppgifter

Företaget kan samla in och behandla följande Personuppgifter:

Personuppgifter vid åtkomst till webbplatsen:

IP-adress

Åldersverifiering

Användarnas enhetsdata

Allmän kommunikationsdata

Tittardata

Information om användarpreferenser för webbplatsen

Syften och rättslig grund för databehandling

Företaget kan behandla dina personuppgifter för att uppfylla sina åtaganden enligt Villkoren, uppfylla sina lagliga skyldigheter och för följande ändamål:

Administration och utveckling av webbplatsen

Förbättring av användarupplevelsen

Identifiering, utredning och förebyggande av bedrägeri och annan olaglig verksamhet samt skydd av dina rättigheter och företagets rättigheter

Insamling, bearbetning och utförande av statistiska och andra studier och analyser av information för att förbättra webbplatsen och tjänsterna

Kontroll av efterlevnad av webbplatsens användarvillkor

Företaget kan begära och behandla ytterligare personuppgifter endast med din lagliga samtycke för följande ändamål:

För kommersiell kommunikation, marknadsföring och annonsering av våra tjänster eller tjänster från tredje part via SMS, telefon, e-post, internet, fax, post, sociala medier och/eller någon annan relevant kommunikationskanal.

För personlig marknadsundersökning och/eller analys för att bättre förstå dina behov, preferenser, intressen, erfarenheter och/eller vanor som konsument.

Du har rätt att återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter när som helst i skriftlig form med kontaktuppgifterna som anges i denna policy. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av vår behandling av dina Personuppgifter före återkallandet.

Mottagare av data

Behandlingen av dina personuppgifter av våra dataprocessorer görs enligt kontrakt som kräver att dataprocessorer upprätthåller samma nivå av dataskydd som föreskrivs i denna integritetspolicy, i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer inte att överföra dina Personuppgifter till tredje parter utanför Europeiska unionen. I händelse av sådan dataöverföring kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina data behandlas lika säkert som inom Europeiska unionen och i enlighet med denna integritetspolicy och tillämplig lagstiftning. Dessutom kommer vi att uppdatera denna integritetspolicy för att avspegla gränsöverskridande dataöverföring och lämpliga skyddsåtgärder för att skydda din integritet. Om vi ​​enligt lag eller andra administrativa myndigheter krävs att överföra dina personuppgifter i samband med en utredning av olaglig verksamhet, såsom penningtvätt, eller i något annat fall där vi är lagligt skyldiga att göra det, kan företaget överföra dina personuppgifter till statliga myndigheter enligt vad som föreskrivs i gällande lagstiftning.

Säkerhet och konfidentialitet av data

För att säkerställa rätt användning och integritet av dina Personuppgifter och för att förhindra obehörig eller oavsiktlig åtkomst, behandling, radering, ändring eller annan användning tillämpar företaget lämpliga interna policyer och vidtar alla nödvändiga organisatoriska, tekniska och procedurmässiga säkerhetsåtgärder samt tekniska standarder enligt tillämplig lagstiftning och föreskrifter. Behandlingen av dina Personuppgifter av företaget sker så att konfidentialitet och säkerhet säkerställs, med hänsyn till de senaste utvecklingarna, implementeringskostnaderna och arten, omfattningen, sammanhanget och ändamålen med behandlingen, samt riskerna för dina rättigheter och friheter, i alla relevanta omständigheter. Dina Personuppgifter behandlas uteslutande av auktoriserad personal på företaget som är bunden av stränga sekretessförpliktelser.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina Personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de relevanta behandlingsändamålen som beskrivs i denna policy i enlighet med principerna om dataminimering och lagringsbegränsning. Dessutom kan företaget behålla dina Personuppgifter efter avslutande av behandlingsperioden i följande begränsade fall: Om det finns ett lagligt krav enligt tillämplig lagbestämmelse. Om det föreligger några anspråk mot företaget så länge det är nödvändigt för att skydda våra rättigheter och lagliga intressen i någon behörig domstol och i någon annan statlig myndighet. Efter avslutad lagringsperiod raderas dina Personuppgifter från våra databaser och system. För ytterligare information om lagringsvillkoren för specifika Personuppgifter, vänligen kontakta oss på adressen [email protected].

Dina rättigheter

Du har rätt att:

Begära tillgång till dina personuppgifter och information relaterad till deras behandling, samt få en kopia av dem.

Begära rättelse av eventuella felaktigheter eller bristfälliga personuppgifter om dig.

Begära radering av dina personuppgifter.

Begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i de fall som uttryckligen föreskrivs i lagen.

Begära överföring av dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig i ett strukturerat, allmänt användbart och maskinläsbart format.

Göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter i de fall som uttryckligen föreskrivs i lagen.

Göra invändningar mot beslut som fattats uteslutande på grundval av automatiserad behandling, inklusive profilering, som påverkar dig eller har en betydande inverkan på dig.

Alla förfrågningar avseende detta avsnitt bör skickas skriftligen till adressen [email protected]. Vi kommer att besvara alla dina förfrågningar inom en månad från mottagandet. Efter förhandsmeddelande kan denna period förlängas med två månader om det behövs med hänsyn till komplexiteten i begäran och antalet andra förväntade begäranden. Om din förfrågan avslås kommer vi att ge en lämplig motivering. Om det finns några tvivel om identiteten på personen som har skickat in begäran förbehåller vi oss rätten att begära ytterligare information som krävs för att bekräfta deras identitet. Om dina rättigheter kränks har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten för dataskydd.

Dina skyldigheter

Genom att använda vår webbplats och tillhandahålla dina personuppgifter erkänner du att du måste tillhandahålla sanningsenlig, korrekt och fullständig information på begäran av företaget. Dessutom måste du meddela oss om eventuella ändringar i din information för att säkerställa dess aktualitet och korrekthet. Om det fastställs att du bryter mot dina skyldigheter eller om vi har rimlig misstanke om att den information du har tillhandahållit är osann eller ofullständig eller på något sätt strider mot gällande lag eller gällande integritetspolicy, förbehåller vi oss rätten att avvisa din ansökan om registrering eller omedelbart suspendera eller avsluta giltigheten av ditt konto utan föregående meddelande. I detta fall har du ingen rätt till ersättning på grund av avslag på din ansökan, suspension eller upphävande av ditt konto.